Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Chức Năng Bảo Thạch

CHỨC NĂNG BẢO THẠCH

Tùy theo loại hình và cấp độ của Bảo Thạch mà có thể tham gia những chức năng như Khảm Nạm, Tách, Hợp, Gia Công và Tịnh Hóa Bảo Thạch

  Khảm Nạm

- Khảm Nạm Bảo Thạch giúp gia tăng sức mạnh của trang bị.

 Nguyên liệu

- Trang bị đã đục lỗ. (xem cách Đục lỗ)

- Bảo Thạch.

- Khảm nạm phù.

 Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn Nâng cấp trang bị tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn mục Bảo Thạch, sau đó chọn Khảm Nạm. Đưa Phù khảm nạmTrang bị đã đục lỗ vào 2 ô tương ứng. Khi đã đưa trang bị vào thì sẽ xuất hiện số lỗ của trang bị tương ứng với số ngọc có thể khảm vào.

- Bước 3: Đặt các Bảo thạch vào, sau đó bấm Khảm nạm để tiến hành.

 

Lưu ý:

Mỗi trang bị chỉ khảm được 01 Bảo Thạch cùng "Loại hình".

- Mỗi trang bị khảm được tối đa 03 loại hình Bảo Thạch.

- Mỗi trang bị có quy định loại hình Bảo Thạch có thể khảm (xem thêm Bảo Thạch).

 

 Tách Bảo Thạch

- Tách Bảo Thạch giúp gỡ Bảo Thạch ra khỏi trang bị.

 Nguyên liệu

- Trang bị có Bảo Thạch muốn tách.

- Trích tinh thạch (theo từng loại Bảo Thạch).

 Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi ( phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn Nâng cấp trang bị tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn Bảo Thạch và chọn mục Tách Bảo Thạch.

- Bước 3:  Đưa trang bị muốn tách Bảo Thạch vào, và bấm chọn Bảo Thạch muốn tách. Sau đó bấm Tách để tiến hành.

 

Lưu ý:

- Cấp của Trích Tinh Thạch phải bằng cấp của Bảo Thạch muốn tách.

- Bảo Thạch sau khi tách khỏi trang bị là Bảo Thạch khóa.

- 01 Trích Tinh Thạch tách được 01 Bảo Thạch.

 Hợp Bảo Thạch

- Các Bảo thạch có cấp độ dưới 6 có thể tham gia Hợp Bảo Thạch để tăng lên cấp độ cao hơn.

 Các bước thực hiện

- Bước 1: Mở túi (phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn Nâng cấp trang bị tại góc dưới, bên trái.

- Bước 2: Chọn mục Bảo Thạch, sau đó chọn Hợp Bảo Thạch

- Bước 3: Đặt 5 viên Bảo Thạch cùng cấp,cùng loại và Hợp thành phù tương ứng. Chọn Hợp thành.

Lưu ý:

- Hợp thành phù (thấp) sử dụng cho Bảo Thạch cấp 1 - 4 

- Hợp thành phù (cao) sử dụng cho Bảo Thạch cấp 1 - 5 

- Bảo Thạch cấp 6 không thể Hợp thành.

- Bảo Thạch đã qua gia công thì không thể Hợp thành.

 Gia Công Bảo Thạch

- Gia công Bảo Thạch sẽ tăng phẩm chất cho Bảo Thạch (xem thêm Bảo Thạch).

 

 Các bước thực hiện

Bước 1: Mở túi (phím B hoặc Nút túi đồ góc bên phải). Chọn Nâng cấp trang bị tại góc dưới, bên trái.

Bước 2:: Chọn mục Bảo Thạch, sau đó chọn Gia công Bảo Thạch

Bước 3: Đặt 2 viên Bảo Thạch cùng cấp cùng loại và Thuốc dung hợp Bảo Thạch. Chọn Tăng cấp.

- Bảng nguyên liệu chi tiết:

+ Bảo thạch loại thường:

 

 

Gia Công Bảo ThạchThuốc dung hợp Bảo Thạch tiêu hao
Từ cấp 3 lên cấp 3 (Ưu)5
Từ cấp 3 (Ưu) lên cấp 410
Từ cấp 4 lên cấp 4 (Ưu)25
Từ cấp 4 (Ưu) lên cấp 550
Từ cấp 5 lên cấp 5 (Ưu)120
Từ cấp 5 (Ưu) lên cấp 6240
Từ cấp 6 lên cấp 6 (Ưu)600


+ Bảo thạch đặc biệt (xuyên thấu, giảm kháng, ...):

Gia Công Bảo ThạchThuốc dung hợp Bảo Thạch tiêu hao
Từ cấp 3 lên cấp 3 (Ưu)15
Từ cấp 3 (Ưu) lên cấp 430
Từ cấp 4 lên cấp 4 (Ưu)75
Từ cấp 4 (Ưu) lên cấp 5150
Từ cấp 5 lên cấp 5 (Ưu)360
Từ cấp 5 (Ưu) lên cấp 6720
Từ cấp 6 lên cấp 6 (Ưu)1800

Lưu ý:

- Bảo Thạch Gia công phải từ cấp 3 trở lên.

- Gia công 2 Bảo Thạch (Ưu) cùng cấp, cùng loại sẽ nhận được Bảo Thạch cấp cao hơn.

 

 Tịnh Hóa Bảo Thạch

 Yêu Cầu

Nhân vật cấp 70 trở lên mở khóa tính năng Tịnh hóa Bảo Thạch.

- Sử dụng Kết tinh trong 'Lô Đỉnh' để Tịnh hóa Bảo Thạch, tăng chỉ số của Bảo Thạch.

- Tịnh hóa kéo dài trong 30 ngày.

- Các tính năng liên quan đến Tịnh hóa Bảo Thạch nằm trong "Túi đồ - Nâng cấp trang bị - Bảo Thạch - Tịnh hóa Bảo Thạch"

 Giới thiệu Lô Đỉnh

- Mỗi ngày sản xuất 1 Kết tinh trong 2 giờ.

- Có 9 cấp độ, cấp càng cao chứa được càng nhiều Kết tinh, lần lượt từ thấp đến cao: Thanh Lô, Ngọc Lô, Đan Đỉnh, Thạch Đỉnh, Viêm Đỉnh, Xí Đỉnh, Hỏa Phượng Đỉnh, Kỳ Lân Đỉnh, Cửu Long Thổ Châu.

- Từ cấp 1 đến cấp 3 (Đan Đỉnh) có thể bấm vào Dung Luyện để tăng kinh nghiệm ( mỗi ngày 1 lần). Từ cấp Thạch Đỉnh trở đi thì cần tiêu hao Tinh hoa trang bị  để tăng kinh nghiệm ( không hạn chế số lần mỗi ngày).

- Tinh hoa trang bị nhận được sau khi Phân giải trang bị.

- Cấp Lô Đỉnh càng cao thì giới hạn cấp Tịnh Hóa càng cao.   

 

 Tịnh Hóa

- Mỗi lần Tịnh hóa tốn 2 Kết tinh.

Tịnh Hóa Bảo Thạch:

Bước 1:  Đặt vào Bảo Thạch muốn Tịnh hóa

Bước 2:  Chọn "Tịnh hóa".

 

Tịnh Hóa Bảo Thạch trên Trang bị:

- Bước 1: Đặt vào Trang bị có Bảo Thạch.

Bước 2: Chọn Bảo Thạch cần tịnh hóa.

Bước 3: Chọn "Tịnh hóa".

Lưu ý:

- Bảo Thạch không được xếp chồng.

- Nếu tiến hành Hợp thành Bảo Thạch đã được tịnh hóa thì sẽ xóa cấp Tịnh hóa của Bảo Thạch.

 

 Tẩy Bảo Thạch

- Tẩy Bảo Thạch sẽ làm mới lại thời gian Tịnh hóa. 

- Mỗi lần Tẩy Bảo Thạch sẽ tốn 1 kết tinh.

- Các bước Tẩy Bảo Thạch tương tự như Tịnh Hóa nhưng chọn "Tẩy" ở bước cuối cùng.

Xung Hư đạo trưởng,

Kính bút.