Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Chức Năng Bảo Thạch

CHỨC NĂNG BẢO THẠCH

Tùy theo loại hình và cấp độ của Bảo Thạch mà Đại Hiệp có thể Khảm Nạm, Tách, Hợp, Gia Công và Tịnh Hóa Bảo Thạch.

 Khảm Nạm:

1. Nguyên liệu:

- Trang bị đã đục lỗ. (xem hướng dẫn Đục Lỗ)

- Bảo Thạch.

- Khảm Nạm Phù.

2. Thao tác khảm nạm:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Bảo Thạch", sau đó chọn "Khảm Nạm". Đặt trang bị cần khảm nạm và Khảm Nạm Phù vào.

- Bước 3: Chọn các Bảo Thạch muốn khảm, sau đó bấm Khảm Nạm để tiến hành.

3. Lưu ý:

- Mỗi trang bị khảm được tối đa 03 loại hình Bảo Thạch khác nhau.

- Mỗi trang bị có quy định loại hình Bảo Thạch có thể khảm (xem thêm Bảo Thạch).

- Khảm Nạm Phù (Thấp) : Dùng cho trang bị từ cấp độ 0-59 và không thể dùng để khảm nạm cho Thần Khí.

- Khảm Nạm Phù (Cao) : Dùng cho trang bị từ cấp độ 0-129.

 Tách Bảo Thạch:

1. Nguyên liệu:

- Trang bị có Bảo Thạch muốn tách.

- Trích Tinh thạch (tương ứng cấp độ Bảo Thạch).

2. Thao tác Tách:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Bảo Thạch", sau đó chọn "Tách".

- Bước 3: Đặt trang bị muốn tách Bảo Thạch vào, bấm chọn Bảo Thạch muốn tách. Sau đó bấm Tách để tiến hành.

3. Lưu ý:

- Cấp của Trích Tinh Thạch phải tương ứng với Bảo Thạch muốn tách (Bảo Thạch từ cấp độ 6 trở lên phải dùng Trích Tinh Thạch C.6 ).

- Bảo Thạch sau khi tách khỏi trang bị sẽ bị khóa.

 Hợp Thành:

1. Nguyên liệu:

- 05 Bảo Thạch cùng loại và cùng cấp độ.

- Hợp Thành Phù.

2. Thao tác Hợp Thành:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Bảo Thạch", sau đó chọn "Hợp Thành".

- Bước 3: Đặt 05 viên Bảo Thạch cùng loại, cùng cấp độ và Hợp Thành Phù tương ứng vào. Sau đó chọn Hợp Thành.

3. Lưu ý:

- Hợp Thành Phù (Thấp) : Sử dụng cho Bảo Thạch từ cấp 1 đến cấp 5.

- Hợp Thành Phù (Cao) : Sử dụng cho Bảo Thạch từ cấp 5 lên 6.

- Bảo Thạch cấp 6 không thể Hợp Thành.

- Bảo Thạch đã qua Gia Công thì không thể Hợp Thành.

 Gia Công:

1. Nguyên liệu:

- 02 Bảo Thạch cùng loại và cùng cấp độ.

- Thuốc Dung Hợp Bảo Thạch.

2. Thao tác Gia Công:

- Bước 1: Mở túi đồ (phím tắt B). Chọn "Tăng Cường".

- Bước 2: Chọn mục "Bảo Thạch", sau đó chọn "Gia Công".

- Bước 3: Đặt 02 Bảo Thạch cùng loại, cùng cấp độ và Thuốc Dung Hợp Bảo Thạch . Sau đó chọn Tăng Cấp.

3. Bảng nguyên liệu chi tiết:

- Bảo Thạch loại thường:

 

 

Gia Công Bảo Thạch Thuốc dung hợp Bảo Thạch tiêu hao
Từ cấp 3 lên cấp 3 (Ưu) 5
Từ cấp 3 (Ưu) lên cấp 4 10
Từ cấp 4 lên cấp 4 (Ưu) 25
Từ cấp 4 (Ưu) lên cấp 5 50
Từ cấp 5 lên cấp 5 (Ưu) 120
Từ cấp 5 (Ưu) lên cấp 6 240
Từ cấp 6 lên cấp 6 (Ưu) 600


- Bảo Thạch đặc biệt (xuyên thấu, giảm kháng,...):

Gia Công Bảo Thạch Thuốc dung hợp Bảo Thạch tiêu hao
Từ cấp 3 lên cấp 3 (Ưu) 15
Từ cấp 3 (Ưu) lên cấp 4 30
Từ cấp 4 lên cấp 4 (Ưu) 75
Từ cấp 4 (Ưu) lên cấp 5 150
Từ cấp 5 lên cấp 5 (Ưu) 360
Từ cấp 5 (Ưu) lên cấp 6 720
Từ cấp 6 lên cấp 6 (Ưu) 1800

4. Lưu ý:

- Bảo Thạch Gia Công phải từ cấp 3 trở lên.

- Gia công 02 Bảo Thạch (Ưu)  cùng loại, cùng cấp độ sẽ nhận được Bảo Thạch cấp cao hơn.

 Tịnh Hóa:

1. Yêu cầu và giới thiệu:

- Nhân vật có cấp độ 70 trở lên mở khóa tính năng Tịnh Hóa Bảo Thạch.

- Sử dụng Kết Tinh trong "Lô Đỉnh" để Tịnh Hóa Bảo Thạch.

- Tịnh Hóa kéo dài trong 30 ngày.

- Cách mở Tịnh Hóa: Túi Đồ - Tăng Cường - Bảo Thạch - Tịnh Hóa.

2. Lô Đỉnh:

- Trong 02 giờ sẽ sản xuất được 1 Kết Tinh.

- Lô Định có 09 cấp độ, cấp càng cao chứa được thêm nhiều Kết Tinh. Các cấp độ lần lượt từ thấp đến cao như sau: Thanh Lô, Ngọc Lô, Đan Đỉnh, Thạch Đỉnh, Viêm Đỉnh, Xí Đỉnh, Hỏa Phượng Đỉnh, Kỳ Lân Đỉnh, Cửu Long Thổ Châu.

- Từ cấp 01 đến cấp 03 (Đan Đỉnh) có thể bấm vào Dung Luyện để tăng kinh nghiệm (mỗi ngày 1 lần). Từ cấp Thạch Đỉnh trở đi thì cần tiêu hao Tinh Hoa Trang Bị  để tăng kinh nghiệm (không hạn chế số lần mỗi ngày).

Tinh Hoa Trang Bị nhận được sau khi phân giải trang bị.

- Cấp Lô Đỉnh càng cao thì giới hạn cấp Tịnh Hóa càng cao.

3. Tịnh Hóa:

Tịnh Hóa Bảo Thạch:

- Bước 1: Đặt Bảo Thạch muốn Tịnh Hóa vào.

- Bước 2: Chọn "Tịnh Hóa".

Tịnh Hóa Bảo Thạch trên trang bị:

- Bước 1: Đặt Trang bị có Bảo Thạch cần Tịnh Hóa vào.

- Bước 2: Chọn Bảo Thạch cần Tịnh Hóa.

- Bước 3: Chọn "Tịnh hóa".

4. Tẩy Tịnh Hóa:

- Tẩy Tịnh Hóa sẽ làm mới lại thời gian Tịnh Hóa. 

- Mỗi lần Tẩy Tịnh Hóa sẽ tốn kết tinh.

- Các bước Tẩy Tịnh Hóa tương tự như Tịnh Hóa nhưng chọn "Tẩy" ở bước cuối cùng.

5. Lưu ý:

- Bảo Thạch khi Tịnh Hóa không được xếp chồng.

- Nếu tiến hành Hợp Thành Bảo Thạch đã được Tịnh Hóa thì sẽ xóa cấp Tịnh Hóa của Bảo Thạch.

Các Đại Hiệp hãy dùng tính năng này để tạo cho mình những Bảo Thạch giá trị nhé!

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">