Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TRANG BỊ

Trang Bị Truyền Kỳ

TRANG BỊ TRUYỀN KỲ

 Giới thiệu

- Trang bị truyền kỳ bao gồm: Lưu Ly giới chỉ, Lưu Ly hộ phù, Thanh Long giới chỉ, Bạch Hổ giới chỉ, Chu Tước hộ phù, Huyền Vũ hộ phù.

- Trang bị Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước theo bộ sẽ tăng chỉ số.

- Trang bị truyền kỳ có thể Cường hóa, Đục lỗ, Khảm nạm như trang bị thường.

 Chế Tạo Lưu Ly

- Học tới Xảo Tượng Cấp 6, mua công thức chế tạo tại NPC Tổng Quản Sản Xuất, tab Truyền Kỳ (bản đồ Bang Phái).

 Chế tạo Lưu Ly Hộ Phù

- Nguyên liệu:

+ Khu Trùng Hương Căn x20 

+ Huyền Thiết Phấn x3 

- Chế tạo có tỷ lệ nhận Kim Cang Sa hoặc Lưu Ly Hộ Phù cấp 55.

- Có thể dùng thêm nguyên liệu thuộc loại Hạnh Vận Tễ để tăng tỷ lệ chế tạo.

 Chế tạo Lưu Ly Chi Giới

- Nguyên liệu:

+ Khu Trùng Hương Căn x20 

+ Kim Cang Sa x3 

- Chế tạo có tỷ lệ nhận Huyền Thiết Phấn hoặc Lưu Ly Chi Giới cấp 25.

- Có thể dùng thêm nguyên liệu thuộc loại Hạnh Vận Tễ để tăng tỷ lệ chế tạo.

Các vật phẩm loại Hạnh Vận Tễ

 Tính năng

Mở Túi đồ -->  Nâng cấp trang bị -->  Truyền Kỳ để vào giao diện các tính năng.

 Thăng Cấp

- Nâng cấp độ trang bị truyền kỳ Lưu ly.

- Nguyên liệu: Tinh Trần Sa  ( với trang bị Lưu ly cấp 85 trở xuống) hoặc Nguyệt Trần Sa  ( với trang bị Lưu ly cấp 85 trở lên).

 

 Đúc Trang Bị

- Thay đổi thuộc tính trang bị Truyền kỳ

- Nguyên liệu: Tinh Trần Sa ( với trang bị Truyền kỳ cấp 105 trở xuống) hoặc Nguyệt Trần Sa  ( với trang bị Truyền kỳ cấp 105 trở lên).

 

 Tẩy Luyện Truyền Kỳ

A. Tẩy Luyện Lưu Ly

- Trang bị Lưu Ly cấp 65 sẽ chuyển hóa thành trang bị Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tương ứng.

- Tẩy Luyện có tỷ lệ thất bại.

- Nguyên liệu: Trang bị lưu ly cùng loại cấp 65.

B. Tẩy Luyện Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước

- Trang bị Thanh long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước sẽ nâng cấp độ. 

- Tẩy Luyện có tỷ lệ thất bại.

- Nguyên liệu: Trang bị lưu ly cùng loại hình cấp cao hơn 1 bậc.

Xung Hư đạo trưởng,
Kính bút.